Ogólne Warunki Sprzedaży Hary i Janson sp. jawna K. Janson-Włoch w Gliwicach

Obowiązują od 1.04.2015

1 ZAKRES ZASTOSOWANIA

 1. Ogólne Warunki Sprzedaży wiążą Hary i Janson sp. jawna K Janson-Włoch z siedzibą w Gliwicach oraz każdy inny podmiot podmiot uczestniczący w obrocie gospodarczym, który poprzez działania faktyczne oraz oświadczenia wykazuje zamiar zawarcia umowy sprzedaży lub innej umowy.
 2. Ogólne Warunki Sprzedaży stanowią integralną część umów sprzedaży lub umów o świadczenie usług zawieranych pomiędzy spółką Hary i Janson sp. jawna K. Janson-Włoch z siedzibą w Gliwicach a nabywcami oferowanych przez nią produktów, o ile umowy te nie stanowią inaczej.
 3. Warunki umów sprzedaży lub świadczenia usług są określone w pisemnych ustaleniach stron, w Potwierdzeniu Zamówienia oraz w niniejszych Ogólnych Warunkach Sprzedaży. W przypadku rozbieżności, pisemne ustalenia Stron i Potwierdzenie Zamówienia mają pierwszeństwo przed Ogólnymi Warunkami Sprzedaży.
 4. Do wyłączenia zastosowania całości lub części zapisów Ogólnych Warunków Sprzedaży niezbędne jest wspólne zgodne pisemne oświadczenia Stron umowy.
 5. Sprzedający nie jest związany żadnymi ogólnymi warunkami sprzedaży, wzorami umowy bądź też regulaminami mającymi zastosowanie u Kupującego. Dla ich ewentualnego zastosowania niezbędne jest wspólne zgodne pisemne oświadczenia Stron umowy.
 6. Definicje:
  1. Sprzedający – Hary i Janson sp. jawna K. Janson-Włoch z siedzibą w Gliwicach wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach Wydział X KRS pod nr 0000202323
  2. Kupujący- kontrahent dokonującego od Sprzedającego zakupów produktów lub usług posiadający cechy przedsiębiorcy w rozumieniu art. 43 ¹k.c.
  3. Strony – Sprzedawcę i Kupującego
  4. OWS – niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży,
  5. Produkt – maszyny i urządzenia, w tym części zamienne stanowiące przedmiot działalności gospodarczej Sprzedającego i tym zakresie objęte ofertą handlową Sprzedającego,
  6. Usługa-usługa serwisowa świadczona przez Sprzedającego w zakresie oferowanych przez niego produktów
  7. Przewoźnik – kurier, firma transportowa lub spedycyjna za pośrednictwem której Sprzedający realizuje wysyłkę produktów do Kupującego.
  8. Producent – wytwórca sprzętu.

2 ZAWIERANIE UMÓW

 1. Informacje zamieszczone na stronie internetowej Sprzedającego nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego, a jedynie zaproszenie do składania zamówień w rozumieniu art. 71 kc
 2. Zamówienia u Sprzedającego na Produktu lub Usługi należy składać za pośrednictwem: poczty, poczty elektronicznej oraz faxem. Strony mogą ustalić inną formę złożenia zamówienia.
 3. Zamówienie powinno zawierać następujące informacje: dane Kupującego, dane osoby składającej zamówienie, opis przedmiotu zamówienia, adres miejsca, do którego mają być dostarczone produkty/lub wykonana usługa, sugerowany termin dostawy/wykonania usługi. W przypadku zamówienia części zamiennych niezbędne jest sprecyzowanie nośnika do którego przedmiotowe części mają być zamontowane, w szczególności nr seryjny maszyny i jej rok produkcji.
 4. Po otrzymaniu zamówienia Sprzedający sprawdza dostępność produktów i przesyła Kupującemu Potwierdzenie Zamówienia.
 5. Dane zawarte w potwierdzeniu zamówienia są wiążące dla Stron. Umowa sprzedaży/umowa o dzieło w zakresie świadczenia usług serwisowych pomiędzy Sprzedającym a Kupującym zostaje zawarta po otrzymaniu przez Kupującego Potwierdzenia Zamówienia.
 6. W przypadku wymogu złożenia przez Kupującego zadatku umowa opisana w pkt 2 p 5 ma charakter warunkowy pod warunkiem zawieszającym zaksięgowania środków na rachunku Sprzedającego.

3 CENY I WARUNKI PŁATNOŚCI

 1. Na potwierdzaniach Zamówienia podawane są ceny netto (bez VAT), kwota podatku towarów i usług (VAT) oraz kwota brutto (netto + VAT).
 2. Płatność następuje na podstawie stosownej faktury VAT wystawianej przez Sprzedającego. Kupujący upoważnia Sprzedającego do wystawienia faktury VAT bez jego podpisu. Termin płatności wynosi 14 dni. Za datę płatności uznaje się datę uznania rachunku bankowego Sprzedającego.
 3. Cena nie zawiera kosztów transportu od Producenta do Klienta oraz jego ubezpieczenia.
 4. Cena części zamiennych nie zawiera kosztów ich instalacji.
 5. apłata ceny nie może nastąpić w formie cesji, potrącenia lub w inny prawem przewidziany sposób bez pisemnej zgody Sprzedającego.
 6. Sprzedający zastrzega, że prawo własności sprzedawanego towaru przechodzi na Kupującego dopiero w momencie zapłaty całości ceny na rzecz Sprzedającego.
 7. W przypadku połączenia lub pomieszania rzeczy strony stają się współwłaścicielami całości. Zastosowanie przepisu art. 193 § 2 kc zostaje wyłączone.
 8. W przypadku opóźnienia w zapłacie należności Kupujący zapłaci Sprzedającemu odsetki w ustawowej wysokości.

4 WARUNKI DOSTAWY/ ŚWIADCZENIA USŁUGI SERWISOWEJ

 1. Wydanie towaru lub wykonania usługi następuje w miejscu wskazanym przez Sprzedającego w Potwierdzeniu zamówienia.
 2. Za dzień wykonania zamówienia uznaje się:
  1. dzień wydania produktu Kupującemu na warunkach ustalonych w potwierdzeniu zamówienia,
  2. dzień wykonania Usługi Serwisowej na warunkach ustalonych w potwierdzeniu zamówienia.
 3. Wydanie produktu lub wykonania usługi serwisowej winno zostać potwierdzone stosownym protokołem.
 4. Strony dopuszczają odbiór osobisty Produktu.
 5. Sprzedający może dostarczyć Produkt Kupującemu za pośrednictwem przewoźnika. W takim przypadku wydanie rzeczy następuje na warunkach opisanych w art. 544 kc. to jest dacie powierzenia jej przewoźnikowi.
 6. Wybór przewoźnika oraz formy i sposobu dostawy należy do uprawnień Kupującego, który powinien je zawrzeć najpóźniej w zamówieniu. Brak takiego zapisu upoważnia Sprzedającego do dokonania wyboru we własnym zakresie.
 7. Wszelkie koszty dostawy produktu obciążają Kupującego.
 8. Domniemywa się, iż dokonanie przez Kupującego odbioru towaru lub usługi bez zachowania należytej staranności oraz bez sporządzenia protokołu stanowi pełną akceptację wykonania umowy przez Sprzedającego.
 9. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie w realizacji zamówienia, jeżeli opóźnienie wynika z siły wyższej oraz okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Kupujący.
 10. W przypadku odstąpienia umowy przed jej wykonaniem z przyczyn nie leżących po stronie sprzedającego Kupujący zapłaci na rzecz Sprzedającego dodatkową opłatę manipulacyjnej w wysokości 10% wartości zamówienia netto wpisanego na fakturze. W przypadku odstąpienia od umowy wykonanej Kupujący zobowiązany będzie dodatkowo do pokrycia kosztów transportu zwrotnego a także innych świadczeń przewidzianych w Kodeksie Cywilny.

5 POSTANOWIENIA W ZAKRESIE RĘKOJMI I GWARANCJI

 1. Strony włączają zastosowanie rękojmi ze strony Sprzedawcy, w rozumieniu art. 558 kc,
 2. Na sprzedane produkty udzielana jest Kupującemu gwarancja na zasadach i warunkach ustalonych przez Producenta.

6 Szkody

 1. Sprzedawca ponosi względem Kupującego odpowiedzialność za szkody wyłącznie do wysokości zamówienia.
 2. Szkoda bez względu na podstawę prawną pozostaje ograniczona wyłącznie do szkody rzeczywistej.

7 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej
 2. Wszelkie spory wynikające lub mogące wynikać z umów zawieranych na podstawie Ogólnych Warunków Sprzedaży rozstrzygać będzie sąd powszechny właściwy dla siedziby Sprzedającego.
 3. Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży oraz zawierane na ich podstawie umowy sprzedaży podlegają prawu polskiemu.
 4. W przypadkach nie uregulowanych w Ogólnych Warunkach Sprzedaży lub umowie sprzedaży mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.