Zintegrowana gospodarka wodna w zlewni

KONFERENCJA


KONFERENCJA „Zintegrowana gospodarka wodna w zlewni” - Pałac Domaniowski 25-26 maja 2017 r.

Organizator konferencji: Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Wodnych i Melioracyjnych

PATRONAT
Mariusz Gajda - Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska
Iwona Koza – Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej
Joanna Ślusarczyk - Przewodnicząca Konwentu Dyrektorów WZUWiM
Tematyka konferencji:
1. "Prawne podstawy zarządzania zasobami wodnymi" – Iwona Koza
2. "Gospodarowanie wodami – współpraca jednostek samorządu terytorialnego i administratorów wód na przykładzie zlewni" – Joanna Ślusarczyk
3. "Naturalne metody ograniczania skutków suszy i zagrożeń powodziowych" – Waldemar Mioduszewski
4. "Priorytetowe środki zaradcze w zakresie ograniczania zanieczyszczeń wód z rolnictwa" – Halina Jankowska-Huflejt
5. "Ocena stanu technicznego i stanu bezpieczeństwa budowli piętrzących ze szczególnym uwzględnieniem budowli klasy III i IV" – Edmund Sieiński
6. "15 lat zbiornika wodnego Domaniów"